Author Archives: schooldmp

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

90102306_1638162966331803_5742468628775698432_n

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุวะกาชาด

รายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรม 2562

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมได้จัดทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-27 ธ.ค. 62

This slideshow requires JavaScript.

เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี2563

เผยแพร่ผลงานครู

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

โดยนางศิริษา แสนดวง

 

เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

ชุดที่2การแลกเปลี่ยนแก๊สของคน ปก

บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 วิชาการสร้าง e-Book กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6